Bel ons op: +31 (0)20 893 4302
E-mailadres
Wachtwoord
 
Algemene voorwaarden

ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN 

1. Nadat een reservering bij To Toscane. en haar partners is bevestigd, bieden we de klant een bedenktijd van 48 uur. Gedurende deze periode kan de klant een schriftelijke annulering indienen na ontvangst waarvan het vooruitbetaalde bedrag, na aftrek van eventuele bank- en/of creditcardkosten, indien van toepassing, volledig wordt terugbetaald. Aan betalingen door middel van Delta- en Switch-kaarten of bankoverschrijvingen zijn geen kosten verbonden; betalingen met Visa of MasterCard creditcards zijn momenteel onderworpen aan 1% boekingskosten. Na deze bedenktijd van 48 uur is de klant verantwoordelijk voor de totale kosten van de huur van de vakantiewoning, welk bedrag uiterlijk 65 dagen vóór vertrek door To Toscane of haar partners moet zijn ontvangen.

2. De boeking wordt bevestigd nadat wij een volledig ingevuld boekingsformulier samen met een eerste aanbetaling van 25% van het totale bedrag van de vakantie hebben ontvangen, of het volle bedrag als de klant binnen 70 dagen vóór de vertrekdatum een reis boekt. Indien op de uiterste betalingsdatum de op de website vermelde prijzen als gevolg van schommelingen in de waarde van uw muntsoort ten opzichte van de Euro zijn verhoogd, behoudt To-Tuscany zich het recht voor een toeslag te berekenen op het totaal van het door u verschuldigde bedrag. Deze toeslag bestaat uit een percentage dat rechtstreeks evenredig is aan de verhoging van de op de website vermelde prijzen voor de week resp. weken van uw boeking. Deze clausule heeft geen invloed op de prijs als uw boeking in Euro’s wordt uitgevoerd.

3. Het naar behoren door de klant ingevulde boekingsformulier is een huurovereenkomst tussen de eigenaar van de vakantiewoning en de klant, waarbij To Toscane als tussenpersoon optreedt. De huurovereenkomst wordt geacht tussen partijen te zijn aangegaan zodra To Toscane de boeking heeft bevestigd.

4. De hoofdboeker is de persoon die de boeking doet en aan wie alle correspondentie en facturen worden gericht en die voor het gehuurde verantwoordelijk is. Wanneer u een boeking doet, garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om namens uw reisgezelschap de voorwaarden van deze boekingsvoorwaarden te aanvaarden en dat u deze aanvaardt.

5. Een voorlopige reservering, ook optie genoemd, kan via e-mail en telefoon worden geaccepteerd. Deze wordt gedurende drie dagen beschikbaar gehouden, waarna deze zonder meer wordt geannuleerd, tenzij een ingevuld reserveringsformulier samen met de aanbetaling (of volledige betaling indien het vertrek binnen 70 dagen plaats vindt) wordt ontvangen.

6. Als u, nadat een bevestigde boeking is uitgevoerd, uw boeking bij ons wilt aanpassen of veranderen, zullen wij al het mogelijke doen om dergelijke veranderingen aan te brengen hoewel dit is niet altijd mogelijk is. Voor dergelijke veranderingen of aanpassingen is betaling van 50 Euro (of een gelijkwaardig bedrag in de valuta van de klant) voor administratiekosten verschuldigd evenals betaling van eventuele door onze leveranciers doorberekende bijkomende kosten. Deze kosten gelden voor alle wijzigingen die na de bedenktijd van 48 uur worden aangebracht. Elke wijziging van accommodatie die binnen 65 dagen vóór de aankomstdatum wordt aangebracht, kan als een annulering en een nieuwe boeking worden beschouwd en daardoor zijn onderworpen aan een 100% annuleringsvergoeding.
Speciale verzoeken moeten schriftelijk bij ons worden ingediend. To Toscane zal proberen dergelijke verzoeken in te willigen maar kan dit onder geen voorwaarde garanderen.

7. Annuleringen moeten schriftelijk (per e-mail, brief of fax) worden gedaan door de persoon die de boeking heeft gemaakt. De boeking zal worden geannuleerd nadat we de bevestiging van annulering hebben ontvangen van de klant en To Tuscany een annuleringsnota heeft gemaakt en verzonden.
De volgende annuleringskosten zijn van toepassing:
Ontvangt To Tuscany de annulering meer dan 66 dagen voor de aankomstdatum wordt 25% ingehouden
Ontvangt To Tuscany de annulering minder dan 66 dagen voor de aankomstdatum of komt de klant niet opdagen dan wordt er 100% gerekend.
Deze annuleringskosten worden ook toegepast bij veranderingen in de lengte van verblijf, bij voorbeeld 1 week in plaats van twee weken, de annuleringskosten worden over de geannuleerde week berekend.

8. Een geschikte reisverzekering is absoluut noodzakelijk en daarom raden wij u sterk aan voordat u vertrekt voor voldoende dekking van uzelf en de leden van uw reisgezelschap te zorgen. In het geval dat u uw vakantie op een bepaald moment moet annuleren, kunt u eventuele annuleringskosten wellicht op grond van uw verzekeringspolis bij uw verzekeraar terugvorderen.

9. De klanten zijn er zelf voor verantwoordelijk dat zij voor hun bezoek aan Italië de vereiste reisdocumenten bezitten.

10. Vakantiewoningen zijn op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur voor ingebruikname beschikbaar en moeten op de dag van vertrek vóór 10.00 uur zijn verlaten.

11. De vakantiewoning is alleen gereserveerd voor de personen die op het boekingsformulier worden genoemd. Het aantal personen dat in de vakantiewoning verblijft, mag niet groter zijn dan het maximale aantal personen dat op de beschrijving van de vakantiewoning is aangegeven. De klant moet vóór vertrek To Toscane op de hoogte stellen van hem/haar bekende wijzigingen van het aantal personen van de groep.

12. Eventuele schade, breuk en alles dat bij de ingebruikname van de vakantiewoning niet in orde is, moet binnen 48 uur aan de eigenaar, de beheerder of het reisbureau worden gemeld.

13. Bij bepaalde boekingen kan, naar het oordeel van de eigenaar of het reisbureau, een waarborgsom worden bedongen. Nadere informatie over een dergelijke waarborgsom wordt op het moment van reservering verstrekt.

14. Het pand en de inrichting en het toebehoren moeten worden opgeruimd en schoongemaakt door de huurders voor het vertrek, zodat deze eenvoudig kan worden voorbereid voor de volgende huurders. Al het vuilnis moet worden geplaatst in de vuilnisbakken of zakken in het huif OF naar de plaats gebracht worden om te worden gerecycled zoals geadviseerd bij aankomst.
Handdoeken moeten worden achtergelaten op de badkamervloer en beddengoed moet worden verwijderd van de bedden en op de slaapkamervloer worden gedeponeerd.

15. De hoofdboeker is aansprakelijk voor eventuele schade of breuk die tijdens de gebruiksperiode aan de vakantiewoning, het huisraad of de tuin zijn toegebracht. Dergelijke schade of extra schoonmaakkosten (als de vakantiewoning in een onbehoorlijke toestand wordt achtergelaten) worden aan u in rekening gebracht.

16. Achtergelaten voorwerpen kunnen na ontvangst van minimaal GBP 5,00 behandelingskosten plus vrachtkosten worden nagezonden. Alle niet-opgeëiste artikelen worden na 28 dagen weggedaan.

17. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar reisgezelschap. In het geval dat het reisgezelschap of een lid van het reisgezelschap zich op ontoelaatbare wijze gedraagt, heeft de eigenaar/beheerder van het vakantiehuis het recht de betreffende persoon resp. personen te vragen het terrein te verlaten. In dergelijke gevallen worden geen terugbetalingen gedaan of alternatieve accommodatie verstrekt.

18. De eigenaar van de vakantiewoning noch To Toscane kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een ongeval, verlies of schade die de huurder, een lid van zijn/haar reisgezelschap of een bezoeker van de vakantiewoning, ongeacht de oorzaak ervan kan overkomen of lijden.

19. Waar het gebruik van een zwembad, tennisbaan of een andere voorziening in de huur van de vakantiewoning is inbegrepen, kunnen de eigenaren van het vakantiehuis of To Toscane niet verantwoordelijk worden gesteld voor een ongeval of schade die de huurder of enige andere persoon kan overkomen. Noch de eigenaar, noch To Toscane kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, letsel, ziekte, dood, verlies (bijvoorbeeld verlies van bezittingen of diefstal) of schade aan het pand gemaakt door de huurder, medereizigers of bezoekers ongeacht de toedracht.
Het gebruik van het zwembad is volledig voor eigen risico van de klant. Kinderen moeten altijd onder toezicht van een volwassene staan. We herinneren de klanten eraan dat er geen badmeesters toezicht houden op de voor gebruik aangeboden zwembaden en dat duiken streng verboden is tenzij anders aangegeven. Voor een veilig gebruik van het zwembad en de tennisbaan moeten de klanten de huisregels strikt in acht nemen.

20. Tenzij in de beschrijving van de vakantiewoning uitdrukkelijk anders vermeld, zijn huisdieren van klanten in geen enkele vakantiewoning toegestaan. De in een omschrijving opgenomen vermelding 'Huisdieren niet toegestaan' biedt geen garantie dat er nooit huisdieren in de vakantiewoning zijn geweest. Aan het einde van de vakantie moeten de vakantiewoning en de tuinen van alle sporen van een huisdier worden ontdaan. Huisdieren zijn niet toegestaan in het zwembad of op de meubels in het vakantiehuis.
De klant is altijd verantwoordelijk voor het gedrag van hun huisdier en moeten alles in het werk stellen om hinder of ergernis van naburige gasten of eigenaars van vakantiewoningen of andere vakantieobjecten te voorkomen. Met huisdieren in de nabijheid van kinderen is voortdurend opletten geboden en honden van bepaalde rassen moeten altijd zijn gemuilkorfd. Let op dat wanneer een vakantiehuis huisdieren accepteert dat er één huisdier is toegestaan. Alleen bij hoge uitzondering is er met toestemming van de eigenaar een tweede huisdier toegestaan. Dit moet worden goedgekeurd voor aankomst en er kan een extra bedrag voor schoonmaak in rekening worden gebracht. We raden aan om een verzekering af te sluiten voor het huisdier, en voor de eventuele schade die een huisdier kan veroorzaken. Neem voor meer informatie of verduidelijking van ons beleid wat huisdieren betreft contact met ons op VOORDAT u een boeking doet.

21. In het geval dat de vakantiewoning door enige oorzaak buiten de macht van de eigenaar (zoals brand of waterschade) niet op de geboekte datum beschikbaar is, worden alle door de klant vooruitbetaalde huurpenningen en kosten volledig vergoed maar kan de klant geen verdere schadevergoeding van de eigenaar of zijn reisbureau eisen.

22. De reisbureaus zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de inning van de huurpenningen maar kunnen geen claims betreffende de accommodatie aanvaarden.

23. Alle boekingen worden geaccepteerd naar goeddunken van de eigenaren van vakantiewoningen en hun reisbureaus.

24. Alle informatie die deze onlinebrochure bevat, wordt te goeder trouw verstrekt en wordt geacht juist te zijn maar de juistheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor eventuele veranderingen die door de eigenaars zonder ons medeweten worden aangebracht. We zullen de klant over eventuele veranderingen van de vakantiewoning of de omgeving ervan informeren zodra we deze bemerken of daarvan in kennis worden gesteld.

25. Wij zullen alles in het werk stellen om te bereiken dat elke vakantiewoning aan de daarvan beschreven eigenschappen voldoet en tevens dat alle daarin door de eigenaren beschreven en aanwezige apparatuur in goede werkende staat verkeert. Wij kunnen echter niet garanderen dat er geen storingen of defecten zullen optreden en daarvoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. In een dergelijk geval dient de huurder van de vakantiewoning contact op te nemen met de betreffende eigenaar/beheerder en deze te verzoeken zo spoedig mogelijk voor reparatie of vervanging te zorgen.

26. Uw overeenkomst met ons wordt beheerst door Engels recht.

27. De wisselkoersen op de websites van To Toscane zijn gebaseerd op de in de toekomende 18 maanden verwachte wisselkoersen en omvatten de valuta en de betalingen aan de eigenaren in hun eigen muntsoort.

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk

KLACHTENPROCEDURE

Klachtenbeleid
To Toscane zet zich ervoor in haar klanten een uitstekende service te bieden. Als u over onze dienstverlening niet tevreden bent, moet u ons dat vertellen. Daardoor helpt u ons bij het handhaven van onze normen zodat wij voor u en andere gasten een probleemloze vakantie kunnen verzorgen.

Klachtenprocedure
Zoals in onze boekingsvoorwaarden is vermeld, moet u als u met bepaalde aspecten van uw vakantiewoning of –appartement een probleem hebt eerst de beheerder of eigenaar waarschuwen wiens gegevens op uw aankomstinformatie zijn vermeld en die de meeste van u waarschijnlijk al bij uw aanmelding bij de accommodatie hebben ontmoet. Als u vindt dat een en ander niet goed is opgelost, bel dan een van onze plaatselijke medewerkers in Italië - hun namen en nummers zijn onderaan uw aankomstinformatie afgedrukt. Uit onze ervaring blijkt dat de meeste problemen kunnen worden verholpen terwijl u in Italië bent en To Toscane en haar vertegenwoordigers zullen proberen alle problemen tot uw tevredenheid op te lossen.
In het onwaarschijnlijke geval dat tijdens uw verblijf in Italië geen bevredigend resultaat kan worden bereikt, moet u binnen 28 dagen na uw vertrek uit de gehuurde accommodatie schriftelijk een officiële klacht bij ons indienen. Richt uw klacht dan tot: karen@to-tuscany.com

Wat gebeurt er daarna?
Alle klachten worden in een centrale database in ons kantoor in Groot-Brittannië geregistreerd en binnen 48 uur nadat wij uw klacht hebben ontvangen (dit is vaak automatisch) ontvangt u een bevestiging van uw klacht.
Als bedrijf is To Toscane wettelijk verplicht om binnen ‘een redelijke termijn’ nadat wij uw klacht hebben ontvangen op de door u aangegeven klachten te antwoorden.
To Toscane stelt zich ten doel alle klachten binnen één kalendermaand na de datum van onze bevestigingsbrief te beantwoorden. Als bedrijf nemen wij contact met alle personen die bij een klacht betrokken zijn, ongeacht of dit de eigenaar van de vakantiewoning/het appartement of de plaatselijke beheerders hiervan zijn, om nadere inlichtingen over de klacht in te winnen en hun reactie te ontvangen voordat wij een definitief besluit nemen over de beste manier om de klacht op te lossen.
Het is van wezenlijk belang dat To Toscane de zienswijze kent van iedereen die bij een klacht betrokken is zodat er passende maatregelen voor het oplossen van de situatie genomen kunnen worden genomen en herhaling van het probleem kan worden voorkomen.

 
Delen via Share
 
Vind uw vakantiehuis in Toscane
Zoek een vakantiehuis voor mij
Zoeken
Bewaar als bladwijzer
To Toscane op Facebook